Nejnovější informace

Plníme všechny právní náležitosti a informujeme naše členy

Informace k převodům bytů do osobního vlastnictví

Vážení členové,

s ohledem na zvyšující se počet dotazů vycházejících z mylných informací, které se v poslední době objevily v souvislosti s údajnými změnami či dokonce „ztrátou“ nároku na převod bytu do osobního vlastnictví, bychom Vás rádi upozornili, že se jedná o informace, které se nejen nezakládají na pravdě, ale jsou v některých ohledech zcela zavádějící, a to s ohledem na platnou právní úpravu.

V souladu s ustanovením § 751 zákona o obchodních korporacích nejsou bytová družstva bez vědomí a souhlasu všech dotčených členů družstva oprávněna převádět vlastnická práva k družstevním bytům, budovám s družstevními byty nebo k pozemkům jimi zastavěnými, jakož i s nimi věcně souvisejícími. V tomto směru je možné zmínit, že stávající zákonná úprava je naopak dokonce výrazně zpřísňující oproti předchozí úpravě v obchodním zákoníku, tzn. ve prospěch jednotlivých členů družstva, bez jejichž souhlasu nemůže být provedena žádná změna vlastnického práva k družstevnímu by­tu.

Co se týká tzv. zákonných převodů jednotek do vlastnictví, tedy povinnosti bytových družstev převést bytovou jednotku svému členovi při splnění veškerých podmínek, tak ani v tomto směru nedošlo k žádné změně. Původní lhůta pro uzavření převodní smlouvy do 31. 12. 1995 byla opakovaně prodlužována – naposledy do 31. 12. 2020, nelze proto zcela vyloučit její další prodloužení, přičemž družstvo samotné se bude zabývat i možnostmi pro zajištění převodů i po uplynutí lhůty stanové právní úpravou.

Copyright ©2022 SBDCB