Nejnovější informace

Plníme všechny právní náležitosti a informujeme naše členy

Poskytované služby

Nabídka služeb pro Společenství vlastníků a Bytová družstva

Profesionální předseda

Nabízíme profesionálního člena výboru nebo předsedu společenství. Jedná se o výkon funkce statutárního orgánu SVJ dle občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb.

Správa nemovitostí

Převodem vlastnictví obytných domů se každý vlastník ujímá výkonu veškerých vlastnických práv a povinností. Musí proto také zajistit i řádné plnění základních vlastnických funkcí. K nim bezesporu patří i vedení ekonomické a administrativní správy domu, jeho hospodárný provoz, řádná a soustavná péče o majetek a další úkoly vyplývající z obecně závazných předpisů. Plné zajištění všech povinností vyžaduje určitou profesionalitu.

Stavební bytové družstvo České Budějovice spravuje byty, nebytové prostory a garáže na území celého okresu České Budějovice, a to nejen pro členy vlastního bytového družstva, ale také pro jiné právní subjekty (bytová družstva, společenství vlastníků). Pro zajištění komplexního zabezpečení správy velkého počtu bytů a jednotek má k dispozici pracovníky na profesionální úrovni. Mnohaletá zkušenost se správou obhospodařovaného fondu, programové zabezpečení vedení příslušných agend skýtá záruky včasného, přehledného, rychlého a po právní stránce řádně ošetřeného zpracování všech podkladů pro spravované subjekty.

Jsme zde pro Vás a můžeme nabídnout následující služby:

I. Správa, ekonomická činnost

 • evidence domu, bytových a nebytových prostorů, garáží
 • evidence vlastníků včetně změn počtu uživatelů bytu
 • vedení podvojného účetnictví, tiskové výstupy, roční účetní závěrka, odeslání účetní závěrky do Sbírky listin
 • zpracování evidenčních listů bytů a garáží
 • předpis ekonomicky oprávněných nákladů spojených se správou domu a pozemku podle spoluvlastnických podílů vlastníka – tvorba rezerv na opravy a udržování, atd.
 • předpis záloh na jednotlivé služby
 • sledování plateb vlastníků
 • zpracování přehledu dlužníků a případné uplatnění penalizace
 • upomínky neuhrazených plateb vlastníků
 • přehled o tvorbě a použití prostředků na opravy a udržování – dle požadavku vlastníků na jednotlivé vchody
 • roční vyúčtování na jednotlivé vlastníky (nákladů na topení, studenou a teplou vodu, ostatních nákladů)
 • zpracování podkladů pro případné mzdy, odměny včetně odvodů a ročního zúčtování, zpracování příslušných výkazů
 • zpracování podkladů pro případné příjmy vlastníků
 • pojištění domu (možnost začlenění do rámcové pojistné smlouvy správce)
 • zajištění převodů bytů do OV a všechny práce s tím spojené
 • při udělení dispozičního práva k bankovnímu účtu SBD zajišťuje včasné a řádné proplacení faktur, nastavení inkas (svolení i příkazy), trvalé platby. Předseda SVJ je informován o pohybu na účtu (mailem, SMS)
 • přístup na internetu do systému, kde každý uživatel bytu vidí svůj předpis nájemného a zaplacené zálohy (případný přeplatek, nedoplatek)
 • možnost refinancovat stávající úvěr na výhodnější úrokovou sazbu, možnost změny bankovního účtu – nabízíme vedení účtu zdarma a poplatky za položky s 50% slevou.

II. Údržba domovního majetku

 • zajišťování pravidelné údržby nebo údržby na objednání (voda, plyn, elektro, topení výtahy atd.)
 • zprostředkování nepřetržité havarijní služby u odborných firem (voda, plyn, elektro, výtahy atd.)
 • zajišťování plánovaných oprav, spoluúčast na výběrovém řízení dodavatele
 • zajišťování povinných revizí a příslušné dokumentace
 • zabezpečení požární ochrany
 • zajišťování odečtů měřidel společných i bytových, podkladů pro vyúčtování služeb
 • spolupráce při likvidaci pojistných událostí

III. Poradenská a právní pomoc

odborných útvarů SBD České Budějovice ve všech oblastech činnosti společenství vlastníků

 • pomoc při převzetí domu a dokumentace od původního vlastníka
 • práv a povinností vlastníků i statutárního orgánu společenství
 • vypracování návrhu na platební rozkaz (v případě neprovedených plateb vlastníků)
 • archivace účetních i jiných dokladů společenství (2 roky)
 • pomoc při zpracování vnitřních předpisů společenství
 • pomoc při vypracování stanov

Ceny služeb

Ceny za služby se stanovují dohodou a jsou navrhovány podle konkrétních podmínek a rozsahu činnosti správce:

 • za činnosti uvedené v bodě I. 115,– Kč/jednotka/měsíc včetně DPH
 • za komplexní činnosti uvedené v bodech I., II. a III. 140,– Kč/jednotka/měsíc včetně DPH

Projevíte-li zájem o námi poskytované služby, rádi Vám podáme bližší informace a jsme Vám k dispozici na adrese:

Stavební bytové družstvo České Budějovice
Krčínova ul. 1107/30
370 11 České Budějovice

Ing. Štěrbová Ilona, tel. 385 102 067, email: sterbova@sbdcb.cz
Bartušková Andrea, tel. 385 102 072, email: bartuskova@sbdcb.czStavební bytové družstvo České Budějovice disponuje

 • dlouholetými zkušenostmi v zajišťování správy bytů, garáží, nebytových prostor, správou domů a zapracovaným kolektivem odborných a zaškolených pracovníků zajišťujících služ­by
 • softwarovým vybavením umožňujícím naplnění individuálních požadavků členů bytových družstev, společenství vlastníků jednotek i ostatních vlastníků
 • znalostí právních předpisů zejména v oblasti občanského zákoníku, zákona o vlastnictví bytů, zákona o účetnictví, daňových předpisů a ostatních předpisů vztahujících se ke správě, provozu a služeb spojených s užíváním bytových domů a nebytových prostor
 • přístupem k informacím nezbytných pro kvalitní správu družstevního majetku i majetku společenství vlastníků jednotek a ostatních vlastníků
 • možnosti zajištění výhodného pojištění nemovitostí, které spravujeme.

Copyright ©2024 SBDCB